Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 707-716


UPOTREBA JEDNOFREKVENTNIH PRIJEMNIKA ZA VUDUĆE GPS-RO CUBESAT MISIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.069
UDK: 528.28
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ignjatović Stupar, Danijela; Ogrizović, Vukan
 
 Rezime:
 Evolucija globalnih navigacionih satelitskih sistema (GNSS), donosi konstatan napredak osobina i mogućnosti, do tačke kad postaje moguće koristiti njihove radio-signale na načine drugačije od originalne implementacije. Inovativne metodologije koriste direktne, reflektovane ili prelomljene GNSS radio signale za analizu osobina atmosfere ili za opažanje ponašanja Zemljine površi. Ovaj rad ispituje izvodljivost aktivnih GPS prelomljenih signala i njihovu mogućnost identifikacije profila prelamanja, temperature i vodene pare, tokom prolaska kroz atmosferske slojeve. Cilj je objediniti teoriju, metodologiju i primenu GPS radio-okultacionog (GPS-RO) koncepta, uzimajući u obzir prednosti i mane postojećih misija, s mogućnošću razvoja i implementacije sličnih tehnika u budućim cubesat misijama.
 
 Ključne reči:
 GPS-RO, vodena para, temperatura, pritisak, TEC