Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 673-683


KONCEPT INSPIRE DIREKTIVE I DIGITALNI MODELI PODATAKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.066
UDK: 528:65.011.56
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mijić, Nikolina; Bartha, Gabor; Vujičić, Tijana
 
 Rezime:
 Pristup prostornim podacima i uslugama predstavlja važnu osnovu za politiku zaštite životne sredine za sve javne vlasti i zbog toga predstavlja centralni aspekt infrastrukture za prostorne informacije u Evropskoj Uniji. Pošto institucije i organi Evropske Unije u većini slučajeva moraju integrsati i procijeniti prostorne informacije iz svih država članica, INSPIRE prepoznaje potrebu da se omogući pristup i korištenje prostornih podataka i usluga prostornih podataka u skladu sa dogovorenim skupom usaglašenih uslova. INSPIRE direktiva propisuje niz prava i obaveza u pogledu djeljenja skupova prostornih podataka i usluga između svih nivoa vlasti. Član 17 (8) Direktive INSPIRE zahteva izradu pravila za sprovođenje kojim se reguliše obezbeđivanje pristupa skupovima prostornih podataka i usluga iz država članica institucijama i organima Zajednice. Principi za razmjenu skupova prostornih podataka i usluga između državnih organa unutar i država članica, s druge strane, sadržani su direktno u Direktivi; definicija konkretnih mera koje treba sprovesti u tu svrhu prepuštena je odgovornosti svake države članice i nije u okviru ovih pravila za sprovođenje. Uredba o dijeljenju podataka i usluga INSPIRE-a usvojena je 29. marta 2010.godine. Pravila za implementaciju INSPIRE-a o interoperabilnosti skupova prostornih podataka i usluga i dokumenata o smernicama za specifikaciju podataka zasnovani su na modelima podataka UML-a razvijenim od strane tematskih radnih grupa INSPIRE-a. Ovi modeli podataka se upravljaju u zajedničkom UML spremištu, koja takođe čuva starije revizije modela.
 
 Ključne reči:
 Članice EU, prostorni podaci, servis za djeljenje prostornih podataka, implementacija, modeli podataka.