Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 643-653


GEODETSKI RADOVI NA EKSPLOATACIONIM POLJIMA U ŠIROJ OKOLICA GRADA ORAHOVICE U HRVATSKOJ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.063
UDK: 528:622.271.2(497.5)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Baričević, Sergej; Knežević, Marija
 
 Rezime:
 Eksploatacija prirodnog kamena je vrlo kompleksna u pogledu pravne i stručne naravi, i u obe geodezija ima veliku ulogu. Geodetski radovi su potrebni pre, za vreme, i nakon eksploatacije kamenoloma. Geodetski radovi su potrebni za izradu geoloških karata u suradnji s geolozima, iskolčavanje ispitnih područja i eksploatacionih polja, rešavanje vlasničkih odnosa, pribavljanje pravnih dozvola i koncesionih prava, izrada rudarskih, cestovnih i građevnih projekata, nadzor eksploatacionih polja, održavanje pogona i, na kraju, obavljanje različitih zadataka potrebnih prilikom sanacije kamenoloma u ekološki prihvatljivo stanje. U ovom radu prethodno spomenuti poslovi su opisani na primeru kamenoloma u blizini grada Orahovice u Republici Hrvatskoj.
 
 Ključne reči:
 Eksploataciono polje, prirodni kamen, kamenolom, Grad Orahovica