Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 573-579


SAGLEDAVANJE REPERNO-ŽIŽNIH TAČAKA U CENTRALNOJ ZONI NOVOG SADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.057
UDK: 711.523
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milinković, Aleksandra; Brkljač, Dijana; Vukajlov, Ljiljana
 
 Rezime:
 Oblikovanje prostora u gradu značajnih za orijentaciju, formiranje slike grada, kolektivnog idetiteta, koja ujedno postaju i mesta okupljanja zavisi od preklapanja brojnih parametara i složenih uticaja. Reperno-žižne tačke mogu biti izgrađene ili neizgrađene strukture koje svojim programskim, sadržajnim, morfološkim i ambijentalnim karakteristikama imaju jaku privlačnu moć. One su specifična kategorija, koje osim što se ističu u vizuelnom smislu, imaju socijalni karakter i u njima se odvija društvena interakcija u gradu. Položaj ovih tačaka u fizičkoj strukturi naselja kao i njihov oblik i veličina utiču na mogućnost i kvalitet njihovog uočavanja i sagledavanja. Istaživanje se bavi parametrima koji utiču na sagledivost reperno-žižnih tačaka u centralnoj zoni Novog Sada, kao prostoru u kom su koncentisani brojni složeni arhitektonski i urbanistički elementi koji čine ovu kategoriju. Pozicija u okviru šireg konteksta doprinosi isticanju ili utapanju ovih značajnih mesta u tkivo grada, čime se jednoznačno definiše da li je određena struktura reper ili nije. Različiti činioci utiču na način isticanja reperno-žižnih tačaka, među kojima su: visina, oblik, veličina, materijali, boja, položaj, kao i postojanje vizurnih tačaka, koje omogućavaju njihovo sagledavanje. Detektovani prostori biće klasifikovani i valorizovani prema načinu na koji se ističu, uočavaju i sagledavaju u urbanom tkivu, kao i prema uticaju koji imaju na socijalizaciju u okviru analiziranih prostora, iz ugla \ korisnika, njihove brojnosti, vremena zadržavanja i učestalosti okupljanja u njima. Proveriće se veza između kvaliteta sagledivosti značajnih elemenata prostora i njihovog razvijanja u reperno-žižne tačke u okviru mikroceline, istorijskog i kulturnog centra grada.
 
 Ključne reči:
 javni objekti, reperno-žižne tačke, sagledivost, socijalizacija, Novi Sad