Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 563-571


ZNAČAJ JAVNIH OBJEKATA ZA SOCIJALNI RAZVOJ ZAJEDNICE
STUDIJA SLUčAJA: JAVNI OBJEKTI U CENTRALNOJ ZONI NOVOG SADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.056
UDK: 725:711.523
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Brkljač, Dijana; Milinković, Aleksandra; Vukajlov, Ljiljana
 
 Rezime:
 Različite tipologije javnih objekata u gradu, u manjoj ili većoj meri prepoznaju se u kolektivnoj svesti zajednice kao reperi, pomoću kojih se orijentišu u prostoru, prepoznaju gradske celine, definišu sliku grada, ali i formiraju mesta socijalizacije. Takve građevine svojim programom, sadržajima, oblikovanjem, materijalizacijom i urbanim mikroambijentima koje generišu oko sebe, postaju pogodna mesta za ostvarivanje društvenog kontakta među stanovnicima. Tipološka odrednica značajno utiče na jačinu privlačne sile koju određena struktura ima u pogledu doprinosa sociološkom razvoju. Osim nje, morfološke karakteristike, prostorne mogućnosti, identitet objekta i ponuda sadržaja formiraju različita mesta okupljanja u objektu ili njegovoj neposrednoj okolini, koja variraju u broju korisnika, kao i periodičnosti i načinu njihovog korišćenja. Značaj javnih objekata može biti globalni ili lokalni, u zavisnosti od čega se menja struktura učesnika u procesu socijalizacije u njima, koji mogu biti diferencirani na osnovu pripadnosti određenim starosnim, obrazovnim ili interesnim kategorijama, kao i mestu stanovanja. U radu se istražuju javni objekti u centralnoj zoni Novog Sada, koja je ujedno i funkcionalni centar grada u kom je smeštena većina javnih objekata, različitih tipologija i stepena identiteta. Analizom javnih struktura i njihovog urbanog okruženja, utvrdiće se stepen njihovog značaja za društveni kontakt među stanovnicima, definisaće se karakter mesta okupljanja, sagledaće se mogućnosti koje one pružaju i efekti kojima utiču na socijalni razvoj zajednice. Posećenost određenih javnih objekata, svrha odlaska, kao i vreme zadržavanja u njima, diktirani su parametrima kojima se istraživanje bavi. Zaključci će biti izneti na osnovu sagledavanja i kategorizacije urbanističkih, programskih i morfoloških odrednica analiziranih javnih objekata vrednovanih u vezi sa aspektima socijalizacije. Takođe, valorizovaće se funkcionisanje i karakter mesta socijalizacije koja su u direktnoj vezi sa razmatranim objektima i istaćiće se kauzalni odnosi među njima.
 
 Ključne reči:
 socijalizacija, javni objekti, značaj, centralna zona, Novi Sad