Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 563-571


ЗНАЧАЈ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Студија случаја: Јавни објекти у централној зони Новог Сада
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.056
UDK: 725:711.523
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бркљач, Дијана; Милинковић, Александра; Вукајлов, Љиљана
 
 Резиме:
 Различите типологије јавних објеката у граду, у мањој или већој мери препознају се у колективној свести заједнице као репери, помоћу којих се оријентишу у простору, препознају градске целине, дефинишу слику града, али и формирају места социјализације. Такве грађевине својим програмом, садржајима, обликовањем, материјализацијом и урбаним микроамбијентима које генеришу око себе, постају погодна места за остваривање друштвеног контакта међу становницима. Типолошка одредница значајно утиче на јачину привлачне силе коју одређена структура има у погледу доприноса социолошком развоју. Осим ње, морфолошке карактеристике, просторне могућности, идентитет објекта и понуда садржаја формирају различита места окупљања у објекту или његовој непосредној околини, која варирају у броју корисника, као и периодичности и начину њиховог коришћења. Значај јавних објеката може бити глобални или локални, у зависности од чега се мења структура учесника у процесу социјализације у њима, који могу бити диференцирани на основу припадности одређеним старосним, образовним или интересним категоријама, као и месту становања. У раду се истражују јавни објекти у централној зони Новог Сада, која је уједно и функционални центар града у ком је смештена већина јавних објеката, различитих типологија и степена идентитета. Анализом јавних структура и њиховог урбаног окружења, утврдиће се степен њиховог значаја за друштвени контакт међу становницима, дефинисаће се карактер места окупљања, сагледаће се могућности које оне пружају и ефекти којима утичу на социјални развој заједнице. Посећеност одређених јавних објеката, сврха одласка, као и време задржавања у њима, диктирани су параметрима којима се истраживање бави. Закључци ће бити изнети на основу сагледавања и категоризације урбанистичких, програмских и морфолошких одредница анализираних јавних објеката вреднованих у вези са аспектима социјализације. Такође, валоризоваће се функционисање и карактер места социјализације која су у директној вези са разматраним објектима и истаћиће се каузални односи међу њима.
 
 Кључне речи:
 социјализација, јавни објекти, значај, централна зона, Нови Сад