Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 429-436


OSNOVNI MODEL BILANSA VODE ZA SISTEM JEZERA PALIĆ LUDAŠ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.042
UDK: 556.552:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Horvat, Zoltan; Horvat, Mirjana
 
 Rezime:
 Ovaj rad predstavlja osnovni model bilansa vode za sistem jezera Palić Ludaš. Domen modela obuhvata jezero Palić, Ludaš, Omladinsko jezero, kanal Palić-Ludaš i sve relevantne hidrotehničke objekte na sistemu. Svi relevantni elementi vodnog bilansa su uzeti u obzir, kao što je voda koja se ispušta u Palić sa Postrojenja za prečišćavanje otpadni voda Subotica, padavine, isparavanje i interakcija podzemne vode sa jezerima. Sprovedena je simulacija koja obuhvata vremenski period tokom 2017. godine. Dobijeni rezultati su analizirani u cilju procene uticaja pojedinih elemenata vodnog bilansa, kao i procene nekih alternativnih scenarija.
 
 Ključne reči:
 numerički model, vodni bilans, sistem jezera Palić Ludaš