Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 417-427


SUŽENI OŠTROIVIČNI PRELIV ZA MERENJE HIDROGRAMA OTICAJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.041
UDK: 627.13:001.891.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lajoš Hovanj
 
 Rezime:
 Cilj serije ispitivanja započete 2015-e godine u Hidrauličkoj laboratoriji Građevinskog fakulteta u Subotici je osposobljavanje nepotopljenog, oštroivičnog preliva za merenje hidrograma oticaja. Suština osposobljavanja je fiksiranje tačke nalepljenja i tačke odvajanja. U odnosu na važeći međunarodni standard ova tema je novost. U ranije objavljenim radovima ovog autora prikazani su rezultati vertikalnog, nesuženog, oštroivičnog preliva različite visine P snabdevenog aeratorom zvani veštačkim prstom. U ovom radu je prikazan rezultat ispitivanja za vertikalni suženi preliv visine P=0.2 m.
 
 Ključne reči:
 hidrogram, nepotopljeno prelivanje, oštroivični preliv, suženi preliv