Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 289-296


RASPOLOŽIVOST ALTERNATIVNIH MATERIJALA SA CEMENTNIM SVOJSTVIMA U REPUBLICI SRBIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.028
UDK: 666.972.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šupić, Slobodan; Milović, Tiana; Šešlija, Miloš; Draganić, Suzana
 
 Rezime:
 Kada je reč o primeni betona u građevinarstvu, najvažnija pitanja zaštite životne sredine su emisija CO2 tokom proizvodnje cementa i potrošnja neobnovljivih resursa kao sirovina. Ako se alternativnim materijalom može zameniti barem deo cementa, a da se pri tome ne doprinese dodatnoj emisiji CO2, i/ili da se uštede prirodni resursi, a da takav materijal poseduje cementna (vezivna) svojstva, onda se može smanjiti negativan uticaj betonske industrije na životnu sredinu. Na osnovu date pretpostavke, SCM materijali se sve više istražuju i koriste širom sveta u proizvodnji kompozita na bazi cementa. Ovaj rad daje pregled različitih alternativnih materijala koji su dostupni u Srbiji, a koji se pod određenim uslovima mogu koristiti kao vezivo odnosno zamena dela cementa u betonskoj industriji.
 
 Ključne reči:
 Biopepeo, leteći pepeo, šljaka iz visokih peći, zeolit, emisija