Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 281-288


ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA PROLAZA TOPLOTE KROZ FASADNI ZID EKSPERIMENTALNIM MERENJEM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.027
UDK: 536.2.022:692.23
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirković Marjanović, Milica; Petojević, Zorana; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
 
 Rezime:
 U radu su prikazani rezultati dugoročnog in-situ merenja temperatura vazduha i toplotnih flukseva na površinama zida. Merenja su vršena istovremena unutar i van prostorije jedne stambene zgrade u Beogradu tokom 1 meseca. Izmerene vrednosti su korišćene za izračunavanje koeficijenta prolaza toplote, tj. U-vrednosti fasadnog zida prema Standardu ISO 9869-1:2014. Dobijena U-vrednost je upoređena sa koeficijentom prolaza toplote dobijenim izračunavanjem za isti zid u stacionarnom stanju. Diskutovani su uslovi pod kojim merene vrednosti se mogukoristiti za izračunavanje tačne vrednosti koeficijenta prolaza toplote.
 
 Ključne reči:
 merenje temperature, merenje toplotnog fluksa, koeficijent prolaza toplote