Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 265-272


UTICAJ NANO SIO2 NA ČVRSTOĆU UHPC
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.025
UDK: 66.017/.018:666.972.16
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Janković, Ksenija; Stojanović, Marko; Bojović, Dragan; Lončar, Ljiljana
 
 Rezime:
 Istraživanja primene nano - materijala u cementnim kompozitima u svetusu počela još početkom 21 veka. Pri spravljanju UHPC korišćen je nano SiO2. Cilj istraživanja je određivanje uticaja nanosilike, kao delimične zamene za cement na mehanička svojstva UHPC . Prikazani su rezultati uporednih ispitivanja betona u svežem i očvrslom stanju bez i sa supstitucijom do 2% cementa sa nano SiO2. Da bi se utvrdio uticaj nanosilike na prirast čvrstoća pri pritisku i čvrstoća pri zatezanju savijanjem, izvršeno je ispitivanje uzoraka starosti od 2, 7 i 28 dana koji su negovani u vodi.
 
 Ključne reči:
 nanosilika, UHPC, čvrstoća pri pritisku, čvrstoća na zatezanje pri savijanju