Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 143-152


UTICAJ DEBLJINE STUBOVA NA LOKALNU MODALNU INTERAKCIJU PRI IZVIJANJU METODOM KONAČNIH TRAKA I DUALITETOM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.012
UDK: 624.042.072.1:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milašinović, Dragan D.; Marić, Petar; Živanov, Žarko; Hajduković, Miroslav
 
 Rezime:
 Poliedarska pločasta konstrukcija je definisane kao prizmatična konstrukcija koja može biti formirana savijanjem ravne pravougaone ploče duž linija paralelnih dužini. Debljina je mala u poređenju sa njenim drugim dimenzijama, a deformacije nisu velike u odnosu na debljinu. Ove konstrukcije su posebno korisne kada je materijal kompozitni laminat. Razlog zašto je najčešće lakše razmatrati ove konstrukcije numeričkim metodama je taj što se one u praktičnim situacijama koriste kada je neophodno uneti nepravilnosti, kao što su oštećenja. Utvđeno je da specijalizovani konačni element, nazvan metod konačnih traka (MKT), je veoma moćan alat, lakši za podešavanje i da daje precizne rezultate [1]. U ovom radu dalitet pojava izvijanja i vibracija je dokazan za obe elastičnu i viskoelastičnu (ili oštećenu) konstrukciju pomoću reološko-dinamičke analogije (RDA). Vladajući dinamički RDA modul je izveden u [2]. Ovaj rad predstavlja istraživanje o uticaju debljine kompozita tankozidnih stubova sa širokim flanšama na njihov odgovor pri izvijanju i vibraciji kao i lokalnoj modalnoj interakciji pri izvijanju. Razvijen je softver otvorenog koda za parametarsko modeliranje lokalnog izvijanja i slobodne vibracije prizmatičnih konstrukcija. On koristi paralelizam na lokalnom nivou, koji je orijentisan prema zadatku i zasnovan na upotrebi više niti/procesa, radi savladavanja povećane proračunske kompleksnosti, uzrokovane više-dimenzionalnom parametarskom analizom (preko debljine i dužine) velikog broja vezanih nizova podataka.
 
 Ključne reči:
 Dualitet, MKT, RDA, dinamiči RDA modul, kompozitni tankozidni stub sa širokim flanšama, multitreding, paralelizacija