Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 133-142


DUALITET POJAVA IZVIJANJA I VIBRACIJA KORIŠTENJEM METODA KONAČNIH TRAKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.011
UDK: 624.072.042.3:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milašinović, Dragan D.; Marić, Petar; Živanov, Žarko; Hajduković, Miroslav
 
 Rezime:
 Dobro je poznato, kada se koristi analitička teorija za razliku od češće korištenog aproksimativnog metoda konačnih elemenata, da postoji dualitet između izvijanja i sopstvenih vibracija elastične konstrukcije, iako je prvi statički problem, dok je drugi dinamički. Procedure rešavanja za oba problema su analogne jer se oba mogu predstaviti transcendentalnim problemom sopstvenih vrednosti, sopstvene vrednosti su prirodne frekvencije u problemima vibracija, a faktori opterećenja u problemima izvijanja. Zbog ovoga se elastično izvijanje konstrukcije često posmatra kao degenerisani slučaj svog prirodnog vibracionog stanja sa nutom sopstvenom frekvencijom. U ovom radu dualitet je dokazan za obe, elastičnu i viskoelastičnu (oštećenu) konstrukciju korištenjem puluanalitičkog metoda konačnih traka (MKT) i reološko dinamičke analogije (RDA). Vladajući dinamički modul je izveden u [1]. Ovaj rad predstavlja istraživanje kompozitnih tankozidnih stubova sa širokim flanšama. Numerički primeri prikazuju teorijska razmatranja, a u saglasnosti su sa eksperimentalnim podacima. Dva referentna 'Open Source Software' su obezbeđena za proračun sopstvenih frekvencija preko kritičnih napona prema fizičkom dualitetu (i obrnuto) kao i za vizuelnu analizu efikasnosti aproksimacije fizičkim dualitetom.
 
 Ključne reči:
 Dualitet, MKT, RDA, dinamiči RDA modul, Kompozitni tankozidni stub sa širokim flanšama, numerička analiza, tačnost numeričke evaluacije