Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 43-53


OTPORNOST NA POŽAR ARMIRANOBETONSKIH PLOČA PREMA ACI/TMS 216.1 I EC2 – MOGUĆNOST POREĐENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.003
UDK: 614.84:624.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Džidić, Sanin
 
 Rezime:
 Armiranobetonske ploče su najosjetljiviji armiranobetonski elementi u slučaju požara. Stoga je ovo istraživanje usmjereno na određivanje otpornosti na požar armiranobetonskih ploča prema EN 1992-1-2:2004, Evrokod 2, Projektovanje betonskih konstrukcija, Deo 1-2: Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara (Pojednostavljeni metod za grede i ploče) i ACI TMS 216.1 – Kod za određivanje otpornosti na požar betonskih i zidanih sklopova. Požarno dejstvo na armiranobetonske ploče se modeluje preko Standardnog požara ISO 834-1 za EN 1992-1-2: 2004 i ASTM E 119 za ACI/TMS 216.1. U ovom istraživanju razmatra se otpornost na požar slobodno oslonjenih armiranobetonskih ploča različitih raspona, različitih debljina, te sa varijacijom debljine zaštitnog sloja betona do armature.
 
 Ključne reči:
  Armiranobetonske ploče, Otpornost na požar, Zaštitni sloj betona