Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 33-40


PRIMENA ŠTAPNIH MODELA U ANALIZI KAPE TEMELJA NA ŠIPOVIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.002
UDK: 624.072.2.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Folić, Radomir; Folić, Boris; Miličić, Ilija M.
 
 Rezime:
 Tehnička teorija savijanja nije primenljiva kod analize nestandardnih armiranobetonskih (AB) nosača, naročito kada su izloženi znatnim smičućim naponima i/ili torziji. U takvim slučajevima se koriste uprošćene analize, koje daju dovoljno tačne rezultate, za praktične probleme. Rad je usmeren na primenu štapnih modela (pritisnuti kosnici i zatege) kod analize i oblikovanja detalja temeljnih kapa („jastuka“) kod fundiranja na šipovima. Pri tome korišćene su i komentarisane neke međunarodne preporuke (ACI, EN 1992, i dr.).
 
 Ključne reči:
 Kapa šipova, metod pritisnuti kosnici i zatege, smicanje, proboj