Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 25-32


NOSIVOST NA SAVIJANJE SPREGNUTIH GREDA SA NEDUKTILNIM MOŽDANICIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.001
UDK: 624.046.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kostić, Svetlana M.; Deretić-Stojanović, Biljana
 
 Rezime:
 U radu su prikazane metode proračuna nosivosti na savijanje spregnutih greda sa neduktilnim moždanicima prema Evrokodu 4. Ovaj standard predviđa dve metode proračuna: metodu zasnovanu na primeni nelinearne analize i pojednostavljenu metodu kod koje se pretpostavlja linearna relacija između stepena sprezanja i momenta nosivosti, za momente veće od elastičnog momenta nosivosti. Objašnjen je detaljno algoritam proračuna spregnutog preseka prema nelinearnoj analizi. Koristeći sopstveni kompjuterski program, za jedan poprečni presek grede, analizorane su razlike u nosivosti na savijanje dobijene primenom pomenute dve metode.
 
 Ključne reči:
  Spregnute grede, neduktilni moždanici, Evrokod 4, nelinearna analiza