Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 55-63


PROBIJANJE RAVNIH PLOČA BEZ SMIČUĆE ARMATURE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.004
UDK: 624.072.1:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Živković, Smilja; Vojnić Purčar, Martina; Kozarić, Ljiljana
 
 Rezime:
 U radu je dat kratak istorijski razvoj ravnih ploča i mehaničkih modela za opisivanje ponašanja ploče oko srtuba izložene probijanju. Postupak proračuna granične sile probijanja armiranobetonskih ploča bez smičuće armature prema Evorokodu detaljno je opisan, a numerički proračun sproveden je za 11 ploča. Ploče su oslonjene na sve četiri ivice, a opterećene je izvršeno preko centričnih kvadratnih stubova. Varijable ovih ploča su bile čvrstoća betona na pritisak i količina podužne armature. Dobijeni rezultati upoređeni su sa postojećim merenim rezultatima.
 
 Ključne reči:
 ravne ploče, probijanje, armirani beton, Evrokod