Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 55-63


ПРОБИЈАЊЕ РАВНИХ ПЛОЧА БЕЗ СМИЧУЋЕ АРМАТУРЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.004
UDK: 624.072.1:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Живковић, Смиља; Војнић Пурчар, Мартина; Козарић, Љиљана
 
 Резиме:
 У раду је дат кратак историјски развој равних плоча и механичких модела за описивање понашања плоче око сртуба изложене пробијању. Поступак прорачуна граничне силе пробијања армиранобетонских плоча без смичуће арматуре према Еворокоду детаљно је описан, а нумерички прорачун спроведен је за 11 плоча. Плоче су ослоњене на све четири ивице, а оптерећене је извршено преко центричних квадратних стубова. Варијабле ових плоча су биле чврстоћа бетона на притисак и количина подужне арматуре. Добијени резултати упоређени су са постојећим мереним резултатима.
 
 Кључне речи:
 равне плоче, пробијање, армирани бетон, Еврокод