Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 467-472


UTICAJ AERANATA NA SVOJSTVA BETONA
 
DOI: 666.972.168
UDK: 10.14415/konferencijaGFS2017.049
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Janković, Ksenija; Stojanović, Marko; Bojović, Dragan; Lončar, Ljiljana; Antić, Lana
 
 Rezime:
 Betoni koji su izloženi dejstvu mraza i soli za odmrzavanje moraju se štititi aeriranjem. Zaštita se postiže dodavanjem hemijskih dodataka koji uvlače vazduh u svež beton. Ovakvi betoni imaju za posledicu pad čvrstoće pri pritisku betona od 5% za svaki procenat uvučenog vazduha u odnosu na konvencionalne betone. Spravljene su tri mešavine betona sa različitom vrstom aeranata. Izvršeno je ispitivanje svojstava svežeg betona i uticaj dodavanja različitih vrsta aeranata na svež beton. Prikazani su rezultati dobijeni na svežem betonu kao i čvrstoća pri pritisku u starosti od 3, 7 i 28 dana.
 
 Ključne reči:
 aeranti, svež beton, čvrstoća pri pritisku