Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 377-381


O VISKOELASTIČNIM SVOJSTVIMA ASFALTNIH MEŠAVINA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.039
UDK: 691.16:539.3:517.965
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Okuka, Aleksandar; Grahovac, Nenad; Žigić, Miodrag; Spasić, Dragan T.
 
 Rezime:
 U ovom radu povezuju se metodi inverzne Laplasove transformacije i najmanjih kvadrata za identifikacije parametara sistema, frakcioni KelvinZenerov model viskoelastičnog tela i testovi tečenja/relaksacije izvedeni na asfalnim mešavinama. Viskoelastična svojstva mešavine opisaće se redom frakcionog izvoda, modulom elastičnosti, i sa dve relaksacione konstante koje ispunjavaju restrikcije koje proizilaze iz drugog zakona termodinamike. Poznavanjem ovih parametara može se predvideti ponašanje asfaltne mešavine za različita opterećenja. Pored toga promene viskoelastičnih svojstava asfaltne mešavine usled starenja ili različitih uslova eksploatacije mogu se povezati sa obrascem promene ovih parametara.
 
 Ključne reči:
 frakcioni račun, identifikacija parametara, viskoelastičnost, asfaltne mešavine