Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 103-109


VEZA DONJEG I GORNJEG STROJA BETONSKIH MOSTOVA SA ASPEKTA SEIZMIČKE IZOLACIJE KONSTRUKCIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.010
UDK: 624.21.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Salatić, Ratko; Mirković, Nikola
 
 Rezime:
 U radu su predstavljeni osnovni principi seizmičke izolacije betonskih mostova primenom različitih tipova veza donjeg i gornjeg stroja konstrukcije. Na konkretnom primeru mosta preko reke Dičine na deonici Takovo – Preljina autoputa E-763 Beograd– Požega modelirani su slučajevi sa krutom, odnosno zglobnom vezom, kao i slučaj sa elastomernim ležištima. Analiziran je uticaj tipa veze na poboljšanje seizmičke izolacije konstrukcije kao i uticaj promene krutosti elastomernih ležišta na rezultujuće seizmičke sile. U zaključcima su izneta osnovna zapažanja sprovedene analize koja se pored predmetne mostovske konstrukcije mogu primeniti i pri proračunu sličnih mostova ovog tipa u seizmički aktivnim područjima.
 
 Ključne reči:
 betonski most, veza donjeg i gornjeg stroja, elastomerna ležišta, seizmičkesile, seizmička izolacija.