Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016.god., str. 83-95


PROMENA SVOJINSKIH ODNOSA NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU U SEVERNOBAČKOM OKRUGU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.08
UDK: 347.232/.234(497.113)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Jelena; Marinković, Goran; Trifković, Milan; Nestorović, Žarko
 
 Rezime:
 Društvena svojina, kao fenomen svojinskih odnosa, u socijalističkom pravnom sistemu bila je negacija svojine, svojina koja je svačija i ničija i potpuna suprotnost privatnoj svojini. Društvena svojina je oblik svojine karakterističan samo za socijalističke društvene sisteme, kao specifičan oblik pretvaranja društvenih dobara od strane društveno pravnih subjekata. Niz zakona donetih nakon 2000. godine, imaju za cilj ukidanje ranijih socijalističkih odnosa, sa namerom da se sva prava koja su izvirala iz društvene svojine pretvore u pravo svojine. U ovom radu je prezentovano istraživanje oblika svojine u Severnobačkom okrugu za period 2008.-2014. godine, sa posebnim akcentom na društvenoj svojini. Na osnovu podataka dobijenih kroz istraživanje, izvršena je analiza pretvaranja društvene u druge oblike svojine na poljoprivrednom zemljištu na teritoriji pomenutog okruga.
 
 Ključne reči:
 društvena svojina, privatna svojina, promena svojinskih odnosa