Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016.god., str. 19-24


MOGUĆNOSTI ISPITIVANJA KAPILARNOG UPIJANJA NA MIKROJEZGRIMA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.02
UDK: 624.012.45:620.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Čeh, Arpad; Kovač Striko, Josip; Tabaković, Dragana
 
 Rezime:
 Prilikom dijagnostike stanja armirano betonske konstrukcije sa aspekta ocene trajnosti betona postojeće metode uglavnom koriste rezultate ispitivanja dobijene sofisticiranom i skupocenom opremom, koji nisu univerzalnog karaktera, tj. mogu se koristiti samo za jedan segment ocene trajnosti betona. Na taj način svaka dodatna informacija o stanju betona je dragocena, pogotovo ako ne zahteva dodatno ispitivanja sa posebom opremom. Ispitivanja betonskih i AB konstrukcija vađenjem mikrojezgara se smatra poludestruktivnom metodom, koja neznatno oštećuje samu konstrukciju, a koristi se prvenstveno za ispitivanje karbonatizacije, zapreminske mase i upijanja betona. U radu su predstavljeni rezultati ispitivanja kapilarnom upijanja prema SRPS EN 480-5 na standardnim uzorcima i na mikrojezgrima izvađenim iz uzoraka oblika kocke sa dužinama ivica 20 cm. Takođe su predstavljeni i rezultati ispitivanja penetracije vode pod pritiskom na istim uzorcima, na kojima su prethodno uzorkovana mikrojezgra. Ova ispitivanja su urađena na betonima sa zahtevanom projektovanom mešavinom za najzahtevnije klase izloženosti prema EN 206-1 i koristeći razne dodatke koji je poznato da utiču strukturu pora i samim tim i na trajnost očvrslog betona.
 
 Ključne reči:
  kapilarno upijanje, mikrojezgra, trajnost betona