Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 29, 2016.god., str. 7-18


REJLIJEVI TALASI - PARAMETARSKA ANALIZA TALASNOG BROJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS29.01
UDK: 537,877
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tadić, Ljiljana
 
 Rezime:
 U radu se analizira zavisnost talasnog broja Rejlijevih talasa od pojedinih materijalnih konstanti tla, odnosno frekvencije talasa. Osnovu ove analize predstavlja diskretan oblik dinamičke matrice krutosti tla formulisane na osnovu Dž. P. Volfovog rešenja talasne jednačine. Model za analizu čini horizontalno uslojeno tlo nad krutom bazom. Za potrebe date analize napisan je program za računar u Matlabu.
 
 Ključne reči:
 Rejlijevi talasi, talasni broj, dinamička matrica krutosti, bezdimenzionalna frekvencija