Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 689-698


TEMPERATURE U BRANI I AKUMULACIJI "BAJINA BAŠTA" U PERIODU 1995-2015.
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.070
UDK: 551.526 : 627.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Josipović, Jovana; Aškrabić, Marina; Kuzmanović, Vladan; Mirković, Milica; Petojević, Zorana; Gospavić, Radovan; Todorović, Goran
 
 Rezime:
 U radu su najpre prikazani podaci merenja temperature vazduha, tela brane i vode u akumulaciji HE "Bajina Bašta" u periodu od 1995. do 2015. godine. Merenja su vršena na 100 mernih mesta. Na osnovu izmerenih temperaturaa vode u akumulaciji definisane su analitičke formule nestacionarnog temperaturnog polja prema Bofang-ovom modelu. Temperaturno polje brane je prikazano u karakterističnim tačkama, u periodima kada su temperaturni gradijenti najveći. Dobijeni rezultati omogućavaju analizu termičkog naprezanja, što predstavlja važan faktor praćenja stabilnosti i sigurnosti brana.
 
 Ključne reči:
 temperaturno polje, brana, temperatura akumulacije, Bofang-ov model