Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 659-667


GEODETSKI RADOVI U POSTUPKU SANACIJE REKE MURE U HRVATSKOJ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.067
UDK: 528.74 : 627.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zrinjski, Mladen; Barković, Đuro; Kontak, Željko
 
 Rezime:
 Za potrebe sanacije postojeće obaloutvrde desne obale reke Mure u mestu Miklavec, u Hrvatskoj, obavljena je geodetski premer na osnovi koje je izrađen sanacioni projekat. Naglašena je važnost geodezije u projektovanju i gradnji hidrotehničkih objekata. Opisane su primenjene metode geodetskog premera i odgovarajući instrumentarij. Prikazana je geodetska situacija premerenog stanja s preklopom na digitalnom ortofotu te poprečni profili.
 
 Ključne reči:
 Sanacioni projekat, geodetska situacija, digitalni ortofoto, poprečni profil, reka Mura