Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 659-667


ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ У ПОСТУПКУ САНАЦИЈЕ РЕКЕ МУРЕ У ХРВАТСКОЈ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.067
UDK: 528.74 : 627.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Контак, Жељко
 
 Резиме:
 За потребе санације постојеће обалоутврде десне обале реке Муре у месту Миклавец, у Хрватској, обављена је геодетски премер на основи које је израђен санациони пројекат. Наглашена је важност геодезије у пројектовању и градњи хидротехничких објеката. Описане су примењене методе геодетског премера и одговарајући инструментариј. Приказана је геодетска ситуација премереног стања с преклопом на дигиталнoм ортофоту те попречни профили.
 
 Кључне речи:
 Санациони пројекат, геодетска ситуација, дигитални ортофото, попречни профил, река Мура