Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 513-520


GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE BAZNE STANICE U NASELJU LAZAREVO, FOČA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.052
UDK: 621.395.721.5 : 550.8(497.6FO?A)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurić, Neđo
 
 Rezime:
 Bazne stanice za mobilnu telefoniju, uglavnom su raspoređene na vrhovima brežuljstih ili brdsko-planinskih terena. Ponekad se mogu naći i u padinskom dijelu, bliže godnjem dijelu padine, ukoliko se signalom pokriva samo naseljeni dio u njenom podnožju. Takva stanica je predviđena na području opštine Foča, koja će se nalaziti južno od gradskog naselja u nižem dijelu padine, planine Pliješ sa nagibom prema naseljenim mjestima opštine. Lokacija se odabrana tako da može pokrivati signalom predviđeno područje, ali i da ima pristup lokalnim putevima. Za izgradnju stanice potreban je manji prostor, ali je u ovakvim sredinama neophodno istražiti širi prostor terena koji može da ima uticaja na njegovu stabilnost, tokom i nakon izgradnje objekta.
 
 Ključne reči:
 teren, bazna stanica, padina, stabilnost, sredina