Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 495-511


DEFINISANJE KONCEPTA ODRŽAVANJA ŽELEZNIČKIH PRUGA U SRBIJI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.051
UDK: 625.172(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jovanović, Stanislav; Božović, Dragan; Čoko, Boško
 
 Rezime:
 U jeku veoma ambicioznih planova za izgradnju/rekonstrukciju pruge Beograd-Subotica, kao i čitavog glavnog železničkog koridora kroz Srbiju, od suštinke važnosti je ne zaboraviti da se pruge grade za višedecinjski eksploataconi životni ciklus, tokom kojeg troškovi održavanja elemenata železničke infrastrukture (EŽI) predstavljaju najveći deo troškova, čak veći od troškova izgradnje, pogotovo ako se izgradnja ne izvede adekvatno. Pri tome, ova činjenica je naročito izražena kod pruga za velike brzine, kakve bi po planovima trebalo da budu buduće/rekonstruisane pruge kroz Srbiju, zbog niza specifičnosti koje ove pruge imaju u odnosu na konvencionalne pruge. Zato je jasno da je od ključne važnosti, zbog ekstremno velikih finansijskih posledica tokom čitavog životnog veka ovih pruga, da se tokom njihovog projektovanja, odmah definiše i čitav budući koncept održavanja, sadržan u “Projektu Održavanja”, koji, po savremenoj metodologiji projektovanja infrastrukturnih objekata u svetu, već duži niz godina predstavlja obavezni i nerazdvojivi deo projektne dokumentacije, i u kome će se adekvatno uzeti u obzir i predvideti svi relevantni aspekti održavanja EŽI. U radu se daje opis specifičnosti pruga za velike brzine s aspekta održavanja, kao i njihovih reperkusija na buduću/rekonstruisanu prugu kroz Srbiju, kao i opis ključnih sastavnih delova “Projekta Održavanja”. U radu se takođe poseban akcenat stavlja na činjenicu da optimalan način razmatranja koncepta održavanja jedne pruge, ili koridora, podrazumeva prevashodno definsanje opšteg, globalnog koncepta održavanja čitave mreže pruga (u ovom slučaju Železnica Srbije), čiji onda samo sastavni deo predstavlja data pruga, odnosno koridor. Samo ovakav pristup može doneti najveće dugoročne koristi po čitavu zemlju, kao glavnog investitora.
 
 Ključne reči:
 Železnica, infrastruktura, pruge za velike brzine, projektovanje, izgradnja i održavanje železničke infrastrukture, projekat održavanja, merenje stanja, analiza stanja, modeliranje propadanja stanja, planiranje radova na održavanju i remontu.