Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 495-511


ДЕФИНИСАЊЕ КОНЦЕПТА ОДРЖАВАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА У СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.051
UDK: 625.172(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јовановић, Станислав; Божовић, Драган; Чоко, Бошко
 
 Резиме:
 У јеку веома амбициозних планова за изградњу/реконструкцију пруге Београд-Суботица, као и читавог главног железничког коридора кроз Србију, од суштинке важности је не заборавити да се пруге граде за вишедецињски експлоатацони животни циклус, током којег трошкови одржавања елемената железничке инфраструктуре (ЕЖИ) представљају највећи део трошкова, чак већи од трошкова изградње, поготово ако се изградња не изведе адекватно. При томе, ова чињеница је нарочито изражена код пруга за велике брзине, какве би по плановима требало да буду будуће/реконструисане пруге кроз Србију, због низа специфичности које ове пруге имају у односу на конвенционалне пруге. Зато је јасно да је од кључне важности, због екстремно великих финансијских последица током читавог животног века ових пруга, да се током њиховог пројектовања, одмах дефинише и читав будући концепт одржавања, садржан у “Пројекту Одржавања”, који, по савременој методологији пројектовања инфраструктурних објеката у свету, већ дужи низ година представља обавезни и нераздвојиви део пројектне документације, и у коме ће се адекватно узети у обзир и предвидети сви релевантни аспекти одржавања ЕЖИ. У раду се даје опис специфичности пруга за велике брзине с аспекта одржавања, као и њихових реперкусија на будућу/реконструисану пругу кроз Србију, као и опис кључних саставних делова “Пројекта Одржавања”. У раду се такође посебан акценат ставља на чињеницу да оптималан начин разматрања концепта одржавања једне пруге, или коридора, подразумева превасходно дефинсање општег, глобалног концепта одржавања читаве мреже пруга (у овом случају Железница Србије), чији онда само саставни део представља дата пруга, односно коридор. Само овакав приступ може донети највеће дугорочне користи по читаву земљу, као главног инвеститора.
 
 Кључне речи:
 Железница, инфраструктура, пруге за велике брзине, пројектовање, изградња и одржавање железничке инфраструктуре, пројекат одржавања, мерење стања, анализа стања, моделирање пропадања стања, планирање радова на одржавању и ремонту.