Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 431-442


PRILOG SAVREMENOM SRPSKOM NEIMARSTVU 7/1 - TOPLOTNA PROVODLJIVOST GRAđEVINSKIH MATERIJALA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.044
UDK: 691 : 536.2.022
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : D. Petković, Mirko
 
 Rezime:
 Polaznu veličinu za termički proračun građevinskih konstrukcija predstavlja toplotna provodljivost koja karakteriše pre svega sposobnost materijala tih konstrukcije da kondukciono prenose odnosno, provode toplotu. U okviru jednog istog materijala ova veličina prvenstveno zavisi od njegove temperature, gustine, poroznosti, vlažnosti, a potom i od drugih uticaja. U radu su pored stanja stvari prezentirani analitički izrazi za određivanje uticaja temperature i gustine na provodljivost klasičnih materijala, a u drugom delu rada (Deo 7/2) i izrazi za sve ostale uticaje. Rezultati dobiveni korišćenjem izvedenih relacija pokazuju odličnu saglasnost sa eksperimentalnim vrednostima nezavisno dobivenih od više autora i više institucija za više vrsta agregata i betona različitog porekla i sastava. Istovremeno rad daje praktični doprinos odgovoru na pitanje koje je dobro poznato fizičarima i drugim specijalistima iz oblasti građevinskih konstrukcija, a to je šta se dešava sa provodljivošću materijala, a preko toga i procesom prenosa toplote u konstrukcijama specijalnih namena (vojne strukture, reaktori, rashladni tornjevi, nuklearne elektrane, ..) kada se isti izlože prekomernom porastu temperature, ali i porastu nekog drugog uticaja. Kao i prethodni samostalni prilozi savremenom srpskom neimarstvu i ovaj je posvećen sećanju na inž. Milutina Milankovića, kao i na njegov rad "O primeni matematičke teorije prenosa toplote na probleme kosmičke fizike". Milanković je rad objavio 1913. na srpskom ili hrvatskom jeziku u "Radu" - Jugoslovenske akademije nauka i umetnosti (JAZU), da bi mu se 1917. vratio2 i inkorporirao ga u "Matematičkim osnovama nauke o kosmičkom zračenju"3.
 
 Ključne reči:
 Toplotna provodljivost,Milanković, uticaji,nove jednačine, beton