Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 431-442


ПРИЛОГ САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ НЕИМАРСТВУ 7/1 - Топлотна проводљивост грађевинских материјала
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.044
UDK: 691 : 536.2.022
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Д. Петковић, Мирко
 
 Резиме:
 Полазну величину за термички прорачун грађевинских конструкција представља топлотна проводљивост која карактерише пре свега способност материјала тих конструкције да кондукционо преносе односно, проводе топлоту. У оквиру једног истог материјала ова величина првенствено зависи од његове температуре, густине, порозности, влажности, а потом и од других утицаја. У раду су поред стања ствари презентирани аналитички изрази за одређивање утицаја температуре и густине на проводљивост класичних материјала, а у другом делу рада (Део 7/2) и изрази за све остале утицаје. Резултати добивени коришћењем изведених релација показују одличну сагласност са експерименталним вредностима независно добивених од више аутора и више институција за више врста агрегата и бетона различитог порекла и састава. Истовремено рад даје практични допринос одговору на питање које је добро познато физичарима и другим специјалистима из области грађевинских конструкција, а то је шта се дешава са проводљивошћу материјала, а преко тога и процесом преноса топлоте у конструкцијама специјалних намена (војне структуре, реактори, расхладни торњеви, нуклеарне електране, ..) када се исти изложе прекомерном порасту температуре, али и порасту неког другог утицаја. Као и претходни самостални прилози савременом српском неимарству и овај је посвећен сећању на инж. Милутина Миланковића, као и на његов рад "О примени математичке теорије преноса топлоте на проблеме космичке физике". Миланковић је рад објавио 1913. на српском или хрватском језику у "Раду" - Југословенске академије наука и уметности (ЈАЗУ), да би му се 1917. вратио2 и инкорпорирао га у "Математичким основама науке о космичком зрачењу"3.
 
 Кључне речи:
 Топлотна проводљивост,Миланковић, утицаји,нове једначине, бетон