Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 239-248


RAČUNARSKA SIMULACIJA ODZIVA DVO FREKVENTNE POBUDE 1D DINAMIČKOG MODELA PRIMENOM FFT I IFFT ALGORITMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.023
UDK: 004.942 : 531.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miličić, Ilija M.; Lađinović, Đorđe
 
 Rezime:
 U ovom radu nametnuta je 1D dinamičkom modelu sa otporom podloge pobuda (spoljašnja pomeranja) matematski modelirana kao funkcija sa dve učestanosti kretanja u vremenskom domenu. Primenom algoritama Furijeovih transformacija tretiraju se amplitude pomeranja u frekventnom i vremenskom domenu, respektujući preslikavanje predloženom funkcijom prenosa „odzivpobuda“ (I.M.Miličić, 2015). Posebnost ovog istraživanja teorijske mehanike, je analiza odziva modela sa gledišta vremena trajanja pobude. Računarskim simulacijama, potvrđeno je da ponašanje konstrukcije usled dejstva opterećenja (proračun uticaja u nosačima) zavisi od vremena njegovog zadržavanja.
 
 Ključne reči:
 1D model, FFT i IFFT algoritam, funkcija prenosa, pomeranja.