Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 229-238


RAČUNARSKA SIMULACIJA REKONSTRUKCIJE „POBUDA – ODZIV“ 1D DINAMIČKOG MODELA PRIMENOM FFT I IFFT TRANASFORMACIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.022
UDK: 004.942 : 531.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miličić, Ilija M.; Prokić, Aleksandar; Lađinović, Đorđe
 
 Rezime:
 U ovom radu primenom računarske aplikacije MathCAD sa algoritmima Furijeve transformacije (FFT i IFFT) simuliraju se rekonstrukcije pobude (spoljašnja pomeranja) i odziva (pomeranja) u funkciji nametnutog odnosa njihovih amplituda učestanosti kretanja u području rezonancije. Kako je ovo područje nedopustivo za nosače građevinskih konstrukcija, pokazano je da i za koeficijent poremećaja jednak jedinici dolazi do numeričkog otkazivanje u rezultatima simulacije odziva modeliranog funkcijom prenosa predložene od strane I.M.Miličić,2015.
 
 Ključne reči:
 1D model, simulacija, pobuda, odziv, funkcija prenosa, pomeranja