Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 429-434


ANALIZA POROZNOG BETONSKOG KOLOVOZA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.054
UDK: 625.821.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šešlija, Miloš; Radović, Nebojša; Trivunić, Milan; Bibić, Dragana; Peško, Igor
 
 Rezime:
 Porozni betonski kolovoz spada u tzv. grupu lakih betona zbog svoje zapreminske mase koja se kreće od 1600 do 2000kg/m3. Naziv je dobijen zbog sadržaja pora koji se kreće od 15-35%, čime pospešuje brzo uklanjanje površinskih i atmosferskih voda sa kolovoza. Zbog značajnog udela pora dolazi do određenih ograničenja u korišćenju ovog tipa konstrukcije. Najčešće se koristi na parkinzima, na putevima sa lakim saobraćajnim opterećenjem, u delovima gde je značajna količina padavina, pešačkim stazama, obalama, na rekama itd. U radu su prikazani podaci dosadašnjih istraživanja sa korišćenjem različitih vrsta agregata, zamene cementa sa određenom količinom pepela i dodavanjem aeranata. Rezulati se odnose na prikaz čvrstoće na pritisak, sadržine pora (brzina proticaja vode) i čvrstoće na savijanju poroznog betonskog kolovoza. Na osnovu analiziranih rezultata dolazi se do zaključka, da prilikom veće količine pora smanjuju se čvrstoća na pritisak i čvrstoća na savijanje, dok se brzina proticaja vode povećava., Pri tome, treba naći optimum gde će ovakav tip kolovoza moći da prihvata vodu, a pri tome da ima odredjenu nosivost.
 
 Ključne reči:
 porozni betonski kolovoz