Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 309-315


GRANIČNO OPTEREĆENJE PRAVOUGAONE PLOČE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.039
UDK: 624.042.073
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Žarko; Kostadinović, Kristina; Koneski, Zoran; Stanojević, Jovica
 
 Rezime:
 Proračun presječnih sila armirano-betonskih ploča, u praksi najčešće se vrši prema Teoriji elastičnosti(TE). U slučajevima kada se dimenzionisanje presjeka treba uraditi prema teoriji granične nosivosti onda se rješenja statičkih uticaja, u trenutku neposredno pred lom, trebaju naći iz neelastičnih rješenja. Metode za proračun armirano-betonskih konstrukcija u trenutku pojave loma, razvijane do danas bazirane su na rješenjima Teorije plastičnosti(TP). S tim u vezi, kod armirano-betonskih ploča, u radu je opisan konkretan slučaj, a tiče se formiranja linija plastičnih zglobova, poznat kao Teorija linija loma(TL). U okviru (TL) opisane su kinematička i statička teorema. Na primjerima slobodno oslonjene i uklještene armirano-betonske ploče definisane su gornja i donja granična vrijednost opterećenja. U programskom paketu Sofistik analizirani su primjeri armirano-betonskih ploča u formi definisanja oblika linija loma u poređenju sa stvarnim oblicima linija loma.
 
 Ključne reči:
 Teorija elastičnosti, Teorija plastičnosti, linije plastičnih zglobova, Teorija linija loma, kinematička i statička teorema, Sofistik