Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 317-324


ELASTOPLASTIČNA ANALIZA AB ZIDA SA OTVORIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.040
UDK: 539.3:624.012.45
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lazić, Žarko; Stanojević, Jovica; Babić, Mario
 
 Rezime:
 U praksi se svakodnevno materijali i konstrukcije u proračunima tretiraju sa pretpostavkom da posjeduju svojstvo elastičnosti, što nije uvijek slučaj. Postoji mnoštvo materijala koji nemaju ili pak imaju svojstvo elastičnosti samo do određenog nivoa naponskog stanja, te kao takvi podliježu analizi Teorije plastičnosti. S toga je u radu bačen akcenat na elastoplastično ponašanje materijala. Opisan je ravanski slučaj za dvodimenzionalnu analizu ravnog stanja napona. U prograskom paketu Sofistik analizirani su primjeri uklještenih armirano-betonskih zidova sa otvorima, bočno pritisnuti. Usvojene su karakteristike materijala prema evropskim normama. Rezultati za svaki model su predstavljeni grafički.
 
 Ključne reči:
 Teorija plastičnosti, elastoplastično ponašanje, ravno stanje napona, ab zidovi sa otvorima, Sofistik