Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 309-315


ГРАНИЧНО ОПТЕРЕЋЕЊЕ ПРАВОУГАОНЕ ПЛОЧЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.039
UDK: 624.042.073
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Лазић, Жарко; Костадиновић, Кристина; Конески, Зоран; Станојевић, Јовица
 
 Резиме:
 Прорачун пресјечних сила армирано-бетонских плоча, у пракси најчешће се врши према Теорији еластичности(ТЕ). У случајевима када се димензионисање пресјека треба урадити према теорији граничне носивости онда се рјешења статичких утицаја, у тренутку непосредно пред лом, требају наћи из нееластичних рјешења. Методе за прорачун армирано-бетонских конструкција у тренутку појаве лома, развијане до данас базиране су на рјешењима Теорије пластичности(ТП). С тим у вези, код армирано-бетонских плоча, у раду је описан конкретан случај, а тиче се формирања линија пластичних зглобова, познат као Теорија линија лома(ТЛ). У оквиру (ТЛ) описане су кинематичка и статичка теорема. На примјерима слободно ослоњене и укљештене армирано-бетонске плоче дефинисане су горња и доња гранична вриједност оптерећења. У програмском пакету Софистик анализирани су примјери армирано-бетонских плоча у форми дефинисања облика линија лома у поређењу са стварним облицима линија лома.
 
 Кључне речи:
 Теорија еластичности, Теорија пластичности, линије пластичних зглобова, Теорија линија лома, кинематичка и статичка теорема, Софистик