Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 179-184


ANALIZA DISTRIBUCIJE TEMPERATURE OKRUŽENJA U JEDNOM BETONSKOM MOSTU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.022
UDK: 624.042.5:624.21
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radovanović, Željka D.
 
 Rezime:
 Rad je fokusiran na analizu distribucije temperature unutar betona mosta, koja nastaje usljed djelovanja temperature u okruženju. U radu su predstavnjeni rezulatati eksperimentalnih istraživanja izvršenih na pješačkom armiranobetonskom mostu sandučastog poprečnog presjeka.
 
 Ključne reči:
 mostovi, beton, temperatura, sandučasti poprečni presjeci