Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 81-86


HIGROTERMIČKE KARAKTERISTIKE ZGRADE U FUNKCIJI KLIMATSKIH PARAMETARA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.009
UDK: 628.853:624.04
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Sinđić-Grebović, Radmila
 
 Rezime:
 Transport vlage kroz elemente omotača može se analizirati primjenom različitih metoda, uz usvajanje različitih klimatskih parametara, što značajno utiče na pouzdanost rezultata. U radu se prikazuju rezultati proračuna međuslojne kondenzacije u funkciji usvojenih klimatskih podataka. Pri proračunu se koristi Glaserova metoda, koja je i pored aproksimativnih rješenja, još uvijek najšire prihvaćena. Utvrđeno je da su za validnost proračuna neophodne dobro definisane nacionalne odredbe o klimatskim parametarima.
 
 Ključne reči:
 difuzija vodene pare, međuslojna kondenzacija, klimatski parametri