Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 61-66


UTICAJ PRIRODNOG ZEOLITA NA NEKA SVOJSTVA MALTERA/BETONA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.006
UDK: 666.972.16
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milović, Tiana; Šešlija, Miloš; Šupić, Slobodan; Vukoslavčević, Suzana
 
 Rezime:
 Beton je najčešće upotrebljavan građevinski materijal na svetu, stoga se poslednjih godina sve više pažnje posvećuje njegovoj trajnosti. U ovom radu je dat pregled rezultata različitih istraživanja u kojima je ispitan uticaj prirodnog zeolita, kada se koristi kao parcijalna zamena cementa, na svojstva maltera/betona, kao i poređenje sa rezultatima dobijenih prilikom primene elektrofilterskog pepela. Prirodni zeolit je vulkanski ili vulkansko-sedimentni materijal (u Srbiji postoje nalazišta zeolita), dok je elektrofilterski pepeo nus proizvod sagorevanja uglja u termoelektranama.
 
 Ključne reči:
 Prirodni zeolit, elektrofilterski pepeo, malter, beton, čvrstoća na pritisak, trajnost.