Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 67-72


UPOTREBA JALOVINE IZ RUDNIKA KAO PARCIJALNE ZAMENE ZA AGREGAT U SCC BETONU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.007
UDK: 666.972.12
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Janković, Ksenija; Bojović, Dragan; Stojanović, Marko; Lončar, Ljiljana
 
 Rezime:
 Jalovina koja se koristi u ovom istraživanju nema pucolanska svojstva, pa je ona upotrebljena kao zamena dela sitne frakcije agregata u malteru i betonu. U ovom radu je prikazana mogućnost primene jalovine u samougrađujućem betonu. Izvršeno je ispitivanje nekih svojstava svežeg i očvrslog SCC betona kod kojeg je frakcija agregata 0/4 mm zamenjena sa 10 i 20 % jalovine. Rezultati ispitivanja upoređeni su sa odgovarajućim etalonom.
 
 Ključne reči:
 jalovina, samougrađujući beton, agregat