Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 69-75


INTERAKCIONI DIJAGRAMI POŽARNO OPTEREĆENIH SPREGNUTIH STUBOVA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.08
UDK: 624.074.6 : 624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milanović, Milivoje; Cvetkovska, Meri; Knežević, Petar
 
 Rezime:
 U ovom radu analizirana je otpornost poprečnog preseka spregnutog stuba u uslovima požara, sa akcentom na interakcione dijagrame. Interakcione krive definišu redukciju aksijalne nosivosti poprečnog preseka Npl,Rd spregnutog stuba sa porastom momenta savijanja,Mpl,Rd. Poznato je da sa porastom temperature dolazi do znatnog smanjenja nosivosti materijala koji čine poprečni presek stuba. Ovo se direktno projektuje na smanjenje njegove aksijalne nosivosti i nosivosti na savijanje. Za tri usvojena tipa poprečnog preseka stuba proračunati su interakcioni dijagrami za 5 stadijuma temperature, razvijenih u toku požarnog dejstva. Pri analizi požarnog dejstva korišćen je softverski paket SAFIR (za analizu elementata izloženih temperaturnom dejstvu).Usvojene karakteristike preseka stubova i materijala u saglasnosti su sa važećim Evrokodovima i teorijom spregnutih stubova.
 
 Ključne reči:
 Spregnuti stub, požarna otpornost, interakciona kriva