Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 26, 2014.год., стр. 69-75


ИНТЕРАКЦИОНИ ДИЈАГРАМИ ПОЖАРНО ОПТЕРЕЋЕНИХ СПРЕГНУТИХ СТУБОВА
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.08
UDK: 624.074.6 : 624.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милановић, Mиливоје; Цветковска, Мери; Кнежевић, Петар
 
 Резиме:
 У овом раду анализирана је отпорност попречног пресека спрегнутог стуба у условима пожара, са акцентом на интеракционе дијаграме. Интеракционе криве дефинишу редукцију аксијалне носивости попречног пресека Npl,Rd спрегнутог стуба са порастом момента савијања,Mpl,Rd. Познато је да са порастом температуре долази до знатног смањења носивости материјала који чине попречни пресек стуба. Ово се директно пројектује на смањење његове аксијалне носивости и носивости на савијање. За три усвојена типа попречног пресека стуба прорачунати су интеракциони дијаграми за 5 стадијума температуре, развијених у току пожарног дејства. При анализи пожарног дејства коришћен је софтверски пакет САФИР (за анализу елементата изложених температурном дејству).Усвојене карактеристике пресека стубова и материјала у сагласности су са важећим Еврокодовима и теоријом спрегнутих стубова.
 
 Кључне речи:
 Спрегнути стуб, пожарна отпорност, интеракциона крива