Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 26, 2014.god., str. 63-68


BIFURKACIONA STABILNOST UKRUĆENIH TANKIH PLOČA PRIMJENOM METODA SLOŽENIH KONAČNIH TRAKA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS26.07
UDK: 624.073 : 624.046.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Pančić, Aleksandar; Borković, Aleksandar; Milašinović, Dragan
 
 Rezime:
 U radu se razmatra bifurkaciona stabilnost tankih ploča ojačanih gredama upotrebom metoda složenih konačnih traka. Postavljenom formulacijom je moguće uvesti i tačkaste uslove oslanjanja, što omogućava modeliranje uticaja stubova. Prema teoriji bifurkacione stabilnosti, kritično opterećenje ploča je dobijeno rješavanjem standardnog problema svojstvenih vrijednosti. Složena traka se dobija unošenjem krutosti greda i stubova u konačnu traku ravne ljuske. Ovakav pristup omogućava efikasan proračun ukrućenih ploča bez potrebe za uvođenjem dodatnih stepeni slobode. Programski kod je napisan u softverskom paketu Wolfram Mathematica. Verifikacija modela je izvršena kroz poređenje sa analitičkim rezultatima kao i onima dobijenim komercijalnim softverskim paketom.
 
 Ključne reči:
 Bifurkaciona stabilnost, kritično opterećenje, ojačane ploče, metod složenih konačnih traka