Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 829-835


TRG KRALJA ALEKSANDRA UJEDINITELJA U NIŠU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.112
UDK: 725.94:711.61(497.11Niš)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Mirić, Aleksandra; Jovanović, Milena
 
 Rezime:
 Osnovna morfološka struktura centralnog gradskog jezgra Niša uslovljena je istorijskim razvojem grada, položajem prvobitno izgrađenih fortifikacionih i urbanih struktura i glavnih putnih pravaca. Trg Kralja Aleksandra je prošao kroz višestruku urbanu transformaciju karakterističnu za gradove koji su, poput Niša evoluirali u kontinuitetu postojanja od rimskog doba do danas. Trg je danas posvećen sećanju na Kralja Aleksandra I koga istorija pamti po tome što je 1918. godine proklamovao ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca u jedinstvenu državu. Predmet ovog rada je percepcija Trga Kralja Aleksandra, ne samo kroz vrednovanje arhitektonskih elemenata višestruko preoblikovane urbane celine, već i njihovih međusobnih odnosa u okviru neraskidivih veza koje ostvaruju sa ostalim arhitektonskim strukturama u okruženju. Takođe, biće reči o uslovima nastajanja trga i samog spomenika Kralju Aleksandru kao prepoznatljivom gradskom reperu, o kome je u stručnoj literaturi do sada bilo veoma malo reči.
 
 Ključne reči:
 Niš, Arnaut pazar, Trg kneza Mihaila, Trg Kralja Aleksandra, Jahač na konju, spomenici kulture, urbana regeneracija