Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 539-543


OCENA STANJA KAMENA NA FASADI ZGRADE GENERALŠTABA U BEOGRADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.073
UDK: 622.35(497.11Београд)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vušović, Olivera; Delić-Nikolić, Ivana; Kurešević, Lidja
 
 Rezime:
 Zgrada Generalštaba je građena u periodu od 1956. do 1965. godine. Korišćeni su varijeteti kamena "Veselje unito" i "Koral", po sastavu organogeni krečnjaci, mezozojske starosti. Zgrada je ozbiljno oštećena tokom bombardovanja 1999. godine. U radu je prikazana ocena stanja kamena koji je ugrađen u fasadu ovog objekta.
 
 Ključne reči:
 Generalštab, krečnjak, ocena stanja