Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 497-501


PROMENA STRUKTURE BETONA NAKON IZLAGANJA NA DEJSTVO MRAZA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.067
UDK: 666.972.53
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bojović, Dragan; Janković, Ksenija; Stojanović, Marko; Lončar, Ljiljana
 
 Rezime:
 Ispitivanje betona se može vršiti na mikro, mezo i makro nivou. Ispitivanja na makro nivou su najčešća i predstavljaju krajnje inženjerski pristup, a podrazumevaju ispitivanje i poređenje veličina poput čvrstoće, modula elastičnosti i slično. Na ovaj način se ne može ustanoviti promena strukture betona. Da bi se prilikom ispitivanja razmatrala i struktura betona potrebno je beton posmatrati kao materijal sastavljen od cementnog kamena i agregata, to jest preći na niži nivo ispitivanja – mezo nivo. Beton izložen dejstvu mraza menja svoje karakteristike kako po pitanju čvrstoće tako i po pitanju same strukture. Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi kako se menja struktura betona nakon dejstva mraza. Promena strukture betona ocenjena je kvalitativnom i kvantitativnom analizom pora u betonu pomoću uređaja RapidAir 457.
 
 Ključne reči:
 Otpornost na mraz, pore, RapidAir 457