Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 365-370


POTPORNA LINIJA LUKA – ZAVISNOST OD OPTEREĆENJA I STRELE LUKA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.049
UDK: 624.072.32
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milošević, Vuk; Milošević, Nikola; Milošević, Bojan
 
 Rezime:
 Lučni nosač je jedan od osnovnih i često korišćenih linijskih konstruktivnih elemenata. U poređenju sa grednim nosačem prednosti lučnih nosača ogledaju se u dominantnom uticaju aksijalnih sila pritisaka, a neznatnim momentima savijanja i transverzalnim silama. Karakteristike luka u mnogome zavise od raspona lučnog nosača, strele luka, poprečnog i podužnog preseka kao i usvojenog statičkog sistema. Jedan od bitnijih parametara za racionalno projektovanje lučnog nosača je i poznavanje oblika njegove potporne linije. U ovom radu ilustrovana je zavisnost potporne linije luka od veličine strele luka i karaktera opterećenja. Za prikaz su korišćeni matematički modeli izrađeni u kompjuterskom programu Sofistik. Cilj ovog rada je bolje razumevanje značaja potporne linije luka i njene primene u projektovanju lučnih nosača.
 
 Ključne reči:
 Lučni nosač, potporna linija, strela luka