Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА
МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 25, 2014.год., стр. 365-370


ПОТПОРНА ЛИНИЈА ЛУКА – ЗАВИСНОСТ ОД ОПТЕРЕЋЕЊА И СТРЕЛЕ ЛУКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.049
UDK: 624.072.32
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милошевић, Вук; Милошевић, Никола; Милошевић, Бојан
 
 Резиме:
 Лучни носач је један од основних и често коришћених линијских конструктивних елемената. У поређењу са гредним носачем предности лучних носача огледају се у доминантном утицају аксијалних сила притисака, а незнатним моментима савијања и трансверзалним силама. Карактеристике лука у многоме зависе од распона лучног носача, стреле лука, попречног и подужног пресека као и усвојеног статичког система. Један од битнијих параметара за рационално пројектовање лучног носача је и познавање облика његове потпорне линије. У овом раду илустрована је зависност потпорне линије лука од величине стреле лука и карактера оптерећења. За приказ су коришћени математички модели израђени у компјутерском програму Софистик. Циљ овог рада је боље разумевање значаја потпорне линије лука и њенe примене у пројектовању лучних носача.
 
 Кључне речи:
 Лучни носач, потпорна линија, стрела лука